Co to jest?

 "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić,
i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da,
i on to właśnie robi."
 
Albert Einstein


Zgodnie z definicją audyt (ang. audit ) to szczegółowa analiza 12działalności danej organizacji, prowadzona przez zewnętrznych, niezależnych specjalistów w celu ujawnienia ewentualnych problemów czy nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu.
Audyt w dużej mierze pełni funkcję doradczą dla kadry zarządzającej.
Celem audytu jest weryfikacja, czy cel wyznaczony przez organizację audytowaną został osiągnięty lub czy jej działania są zgodne z zaakceptowanymi standardami, statusem czy praktykami. Audyt ocenia także procedury kontrolne celem stwierdzenia, czy przedmiot audytu także w przyszłości będzie odpowiadał uzgodnionym do stosowania wymaganiom, czy mechanizmy wypracowane w działalności jednostki są słuszne i skuteczne z punktu widzenia osiągnięcia jej celów. Oprócz oceny wskazuje także zalecenia zmian w procedurach, w tym sprawdzających oraz innych narzędziach kontroli wewnętrznej.

Audyt powinien być przeprowadzany przez osoby posiadające szeroki zasób wiedzy z zakresu dziedzin związanych funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych, potwierdzonej odpowiednimi kwalifikacjami i certyfikatami. Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony przez podmiot niezależny od jednostki audytowanej.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, audytorem może być osoba, która:

  1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada wyższe wykształcenie;
  5. posiada następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b) ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub

c) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub

d) uprawnienia biegłego rewidenta,

e) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, o ile spełnia kryteria wymienione w art. 58 pkt 1-4 ustawy o finansach publicznych.