Konsulting

 

"Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł"
Robert Kiyosaki


 
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej istnieje cała gama programów, z których mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe czy jednostki samorządu 14 1terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne. Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 zostały zaprogramowane w sposób taki, żeby mogły skorzystać z nich wszystkie podmioty. Podstawą realizacji projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych jest właściwa diagnoza potrzeb i problemów jednostki, które mają zostać wyeliminowane lub zmniejszone dzięki finansowaniu zewnętrznemu. To właśnie wtedy zaczynamy przygodę z projektem, kiedy zastanawiamy się co leży u podstaw zdiagnozowanych przez nas trudności.

Projekt współfinansowany z funduszy strukturalnych to tak naprawdę pomysł na ulepszenie działalności, który następnie zostaje "przełożony" do ram dokumentacji aplikacyjnej-wniosku o dofinansowanie i jego załączników.

Jednak sam projekt, przed złożeniem na dany konkurs, powinien zostać dokładnie przemyślany, tak żeby założone we wniosku wskaźniki były wykonalne, a sama realizacja przedsięwzięcia, nie narażała na ryzyko konieczności zwrotu środków lub niezrealizowania zaplanowanych działań. Przede wszystkim warto jednak pamiętać, że dostępne obecnie w Polsce środki dają duże możliwości rozwoju potencjału, realizacji planów czy dywersyfikacji działalności.

Jako doświadczony zespół proponujemy Państwu nasze wsparcie i doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych (z wyłączeniem RPO WL).

Nasza firma świadczy usługi doradcze w zakresie:

  • dostępnych programów w ramach funduszy strukturalnych.
  • zasad przygotowywania wniosków o udzielenie dotacji ze środków UE.
  • przedsiębiorcom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia udzielamy pomocy w zakresie:
  • wyboru właściwego programu jako źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia.
  • analizy planowanego projektu, pod kątem kryteriów, którymi posługuje się instytucja oceniająca i szans na uzyskanie wsparcia.
  • sporządzenia kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej.

Każdorazowo przed rozpoczęciem współpracy staramy się ocenić szansę naszego Klienta na pozyskanie dofinansowania. Próbujemy również wskazać najdogodniejsze rozwiązania z punktu widzenia procedury ubiegania się o dofinansowanie i realizacji projektów unijnych. Dla nas - ważniejszym niż pozyskanie dotacji, jest późniejsza wykonalność projektu i eliminacji ryzyka w postaci zwrotu środków.

Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem i realizacją projektów unijnych, zapraszamy do współpracy !