Kontrola zarządcza

KONTROLA ZARZĄDCZA - to wszelkie działania podejmowane w jednostce, które mają służyć realizacji zadań na nią nałożonych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. ustawa o finansach publicznych (Dział I, Rozdział VI) wprowadziła do jednostek sektora finansów publicznych (m.in. samorządów) kontrolę zarządczą oraz określiła zadania i obowiązki kierujących jednostkami finansów publicznych wynikające z konieczności jej wdrożenia. Z ustawy wynika jednoznacznie, że odpowiedzialność za decyzje podjęte w zakresie kontroli zarządczej spoczywa na kierującym jednostką. Wdrożenie kontroli zarządczej polega m.in. na usystematyzowaniu obecnych procedur, zidentyfikowaniu, które z zawartych w nich działań stanowią element kontroli zarządczej, a następnie poddaniu ich krytycznej ocenie pod kątem skuteczności oraz zasadności. Zgodnie z intencją ustawodawców kontrola zarządcza sprawowana przez kierującego jednostką ma być narzędziem wspierającym zarządzanie. Zespół naszych ekspertów służy pomocą we wdrożeniu procesu na każdym z jego etapów ? pomagamy opracować i zastosować procedury oraz przygotować narzędzia tak, aby wykonywanie kontroli zarządczej było drogą do efektywnego i gospodarnego wydatkowania środków publicznych.